Algemene voorwaarden zelfboekhouden.org

Algemene voorwaarden ‘Elma de Bruijn‘

Elma de Bruijn en websites: zelfboekhouden.org en visionairboekhouden.nl

E-mail: contact hier 


  

Definities

1. Elma de Bruijn, gevestigd te Nieuw-Vennep onder KvK nr. 52387941.

2. Klant: degene met wie  een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Elma de Bruijn en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens .

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die gehanteerd zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die gehanteerd zijn voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan te allen tijde wijzigen. 

3. Partijen komen voor een dienstverlening door een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Elma de Bruijn is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Elma de Bruijn de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Elma de Bruijn heeft het recht voor een dienst de prijzen jaarlijks aan te passen. 

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal  prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

1. Elma de Bruijn mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2. De klant dient betalingen voor diensten achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Elma de Bruijn de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4. Elma de Bruijn behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Vooral producten/diensten aangekocht via de website.


Gevolgen niet tijdig betalen

1.Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Elma de Bruijn gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Het streven is wel om eerst betalingsafspraken met elkaar te maken.

2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Elma de Bruijn . 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Elma de Bruijn haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van  op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan  te betalen. 


 Opschortingsrecht

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
  

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan  te verrekenen met een vordering op Elma de Bruijn. 

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Elma de Bruijn , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft  het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan  kan tegenwerpen.

Levertijd 

6. De door  opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Elma de Bruijn.

8. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Elma de Bruijn  niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Elma de Bruijn  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Elma de Bruijn , bij gebreke waarvan  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

3. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

    4. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

    5. zaken van  die bij de klant aanwezig zijn

    6. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

    7. De klant geeft op eerste verzoek van Elma de Bruijn de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor  enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Elma de Bruijn voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Elma de Bruijn heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Elma de Bruijn  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Elma de Bruijn tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Elma de Bruijn .

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert  de betreffende bescheiden. 

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door  Elma de Bruijn redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

De klant vrijwaart  Elma de Bruijn tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Elma de Bruijn  geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

1. De klant dient een door Elma de Bruijn  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant  Elma de Bruijn daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Elma de Bruijn  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Elma de Bruijn  in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Elma de Bruijn gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Elma de Bruijn.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Elma de Bruijn ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid 

1. Elma de Bruijn is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Elma de Bruijn aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Elma de Bruijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Elma de Bruijn  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

 Elk recht van de klant op schadevergoeding van  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Elma de Bruijn  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Elma de Bruijn niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Elma de Bruijn in verzuim is. 

3. Elma de Bruijn heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Elma de Bruijn  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Elma de Bruijn in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan  kan worden toegerekend in een van de wil van  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van  kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Elma de Bruijn  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat  er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Elma de Bruijn is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

3. Elma de Bruijn is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

4. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

5. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Elma de Bruijn zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

6. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Elma de Bruijn . 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

4. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Elma de Bruijn  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elma de Bruijn is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


 Opgesteld op 20 november 2021